Omgevingsvisie Hilvarenbeek

Wat is het?

Hoe zorgen we dat Hilvarenbeek een aantrekkelijke, gezonde gemeente blijft om in te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren? Dat beschrijven we in de omgevingsvisie. We leggen daarin vast welke nieuwe ontwikkelingen gewenst zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid, bereikbaarheid en duurzame energie. We zetten er ook in welke kwaliteiten we willen beschermen of bewaren. Denk bijvoorbeeld aan onze groene omgeving en rijke cultuurhistorie.

Aan de slag

De omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom maken we de omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en verenigingen. De afgelopen tijd gingen we met u al in gesprek over vragen zoals: 

  • Wat maakt Hilvarenbeek en haar kerkdorpen bijzonder?
  • Hoe moeten onze woonwijken, bedrijventerreinen en het buitengebied er in de toekomst uit zien?
  • Welke ontwikkelingen komen er op ons af?

De mening van dorpsgenoten

In de video hoort en ziet u een aantal inwoners en ondernemers. Zij vertellen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Hilvarenbeek. 

Ook uw mening telt!

In juni 2023 lieten meer dan 2000 inwoners ons weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Hilvarenbeek. Zij vulden de eerste online vragenlijst in. Daaruit bleek dat u veel waarde hecht aan natuur, het authentieke dorpse karakter en groei. Van half januari tot begin februari 2024 nodigden we u uit ons verder te helpen door een aantal verdiepende vragen te beantwoorden over deze drie thema’s. We hebben daarvoor drie toekomstbeelden gemaakt. In ieder toekomstbeeld krijgt één van de thema's extra veel aandacht. 

De toekomstbeelden 

De toekomstbeelden zijn niet realistisch. Ze zijn bedoeld om te onderzoeken waar u de balans wilt leggen tussen natuur, authentiek karakter van Hilvarenbeek en groei. Op basis van de reacties op de toekomstbeelden stelden we de kernvisie en ambities op. 

Respons en resultaten onderzoek januari 2024

Ruim 1.200 inwoners deden mee aan het onderzoek. We hebben een verslag gemaakt van wat we hebben opgehaald. Dat verslag kunt u hier lezen.

Kernvisie en ambities

Bent u benieuwd welke kernvisie en ambities we geformuleerd hebben? Hier vindt u het document. De commissie vergadert op 16 mei, 13 juni en 20 juni 2024 over de kernvisie en ambities. Op 4 juli 2024 neemt de gemeenteraad er een besluit over. Voor meer informatie over deze vergaderingen kijkt u op ons raadsinformatiesysteem.

Stap voor stap

We doorlopen vijf stappen op weg naar de omgevingsvisie. De eerste twee stappen hebben we intussen afgerond.

Stap 1: december 2022 - april 2023

Hilvarenbeek heeft veel kwaliteiten. We hebben die kwaliteiten in beeld gebracht. Dat deden we in eerste instantie samen met vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties en verenigingen. Daarbij hebben we ook gekeken naar alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Deze informatie hebben we verwerkt we in een eerste 'foto van de leefomgeving'. De foto van de leefomgeving is de basis voor de omgevingsvisie.

Stap 2: mei 2023 - september 2023

We vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties zich herkennen in de 'foto van de leefomgeving'. Daarom hebben we u gevraagd om mee te denken en inbreng te geven. Uw inbreng tijdens werkateliers, de inwonersavond op 27 juni en niet te vergeten de interactieve vragenlijst (swipocratie), leverde veel waardevolle informatie op. Aan de hand van deze informatie hebben we 10 aanbevelingen geformuleerd die terug te lezen zijn in de foto van de leefomgeving. Deze 10 aanbevelingen betrekken we bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Stap 3: oktober 2023 - juni 2024

We gaan aan de slag met de gewenste koers voor de toekomst van Hilvarenbeek. Dat gaat over algemene ambities. En over ambities voor verschillende thema's. U kunt daarbij denken aan thema's als wonen, bedrijvigheid en duurzaamheid. Ook in deze stap kreeg u ruimte om mee te denken. Hiervoor organiseerden wij bijeenkomsten in januari 2024. 

Stap 4: juli 2024 -december 2024

In deze stap leggen we de laatste hand aan de omgevingsvisie. Ook gaan we aan de slag met een uitvoeringsprogramma. Daarin komt staan wat er moet gebeuren om de omgevingsvisie te realiseren. En wie wat doet. 

Aan het einde van deze stap leggen we een concept van de omgevingsvisie voor aan het college. Zodra het college akkoord is met de conceptvisie, leggen we de visie ter inzage. Iedereen kan daar dan op reageren. 

Stap 5: januari 2025 - juni 2025

Na afloop van de ter inzage legging van de concept omgevingsvisie verwerken we alle reacties. Daarna is het woord aan de gemeenteraad en leggen we de visie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. 

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van de stappen die we zetten? Of vindt u het fijn dat we u informeren wanneer u kunt meedoen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief omgevingsvisie.

Overige informatie

Contactpersoon

Marieke van Vree (projectleider gemeente)

E-mail: m.v.vree@hilvarenbeek.nl