Privacy en veiligheid

De gemeente Hilvarenbeek vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw privacy rechten zijn.

Bescherming van uw privacy

De gemeente Hilvarenbeek verwerkt veel persoonsgegevens. Dit is nodig om de gemeentelijke diensten aan de inwoners te kunnen leveren en om onze gemeentelijke taken te kunnen vervullen. De verwerking van persoonsgegevens voor deze dienstverlening en uitvoering van gemeentelijke taken is altijd in een wet of daarop gebaseerde regels vastgelegd.

Soms vragen we uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. U heeft hierbij altijd de keuze om toestemming te weigeren of in te trekken. Een belangrijk uitgangspunt bij het gebruiken van persoonsgegevens is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat de gemeente Hilvarenbeek verantwoordelijk is voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en we dit ook kunnen aantonen.

De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

We verzamelen persoonsgegevens altijd voor een speciaal doel op basis van onze taken en verplichtingen. Dat doel moet duidelijk en vooraf bekend zijn. Wij mogen uw persoonsgegevens vervolgens niet zo maar voor een ander doel gebruiken. In sommige gevallen is in de wet geregeld dat wij persoonsgegevens wel voor een ander doel mogen gebruiken. Dat is bijvoorbeeld in sociale wetgeving in geval van het bestrijden van fraude. Of wanneer de veiligheid of openbare orde in gevaar is.

Soorten persoonsgegevens

We verwerken verschillende soorten van persoonsgegevens van met name inwoners van gemeente Hilvarenbeek. We maken onderscheid tussen:

 • Algemene persoonsgegevens
  Vaak worden er alleen algemene persoonsgegevens van u verwerkt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer of geboortedatum.

 • Bijzondere persoonsgegevens en BSN nummer
  Als het gaat om hulp op het gebied van jeugdhulp, werk, inkomen, zorg en veiligheid is het mogelijk dat de gemeente Hilvarenbeek bijzondere persoonsgegevens van u nodig heeft, zoals gezondheidsgegevens of financiële gegevens. Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als hiervoor een wettelijke grondslag is.
   
 • Strafrechtelijke gegevens
  Deze gegevens mogen wij alleen verwerken als er sprake is van een specifieke wettelijke uitzondering én op één van de AVG grondslagen.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn dan bewaren we de gegevens niet langer dan deze termijn. Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn vernietigen we.

Register van verwerkingen

In ons register van verwerkingen staat de belangrijkste informatie waar en op welke manier wij uw persoonsgegevens binnen de gemeente gebruiken en bewaren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten overdragen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u u kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Meer over uw rechten kun je zien op de pagina rechten van betrokkenen.
Als u vragen heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ook terecht bij de functionaris gegevensbescherming. Dit is een functionaris die onafhankelijk advies geeft aan de gemeente over het verwerken van persoonsgegevens en daar toezicht op houdt. Onze functionaris gegevensbescherming kunt u bereiken via: fg@hilvarenbeek.nl

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

We beveiligen persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken moeten niet terecht komen bij mensen of organisaties die ze niet mogen hebben. Wij garanderen dat wij veilig omgaan met uw persoonsgegevens. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gekozen en uitgevoerd volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Uw websitebezoek

De gemeente Hilvarenbeek respecteert de privacy van bezoekers van de website. Uw persoonsgegevens die via deze website worden verzameld gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag (telefonisch of per post) te reageren. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging van de website

Dit is een beveiligde website. Gemeente Hilvarenbeek gebruikt voor de beveiliging van gegevens een beveiligingsmanagement systeem dat speciaal voor gemeenten is opgezet. Dit is de Baseline informatiebeveiliging gemeenten. Het bedrijf dat de website host, maakt gebruik van de vergelijkbare internationale norm ISO 27001 voor de beveiliging.

Cookies

Hilvarenbeek.nl plaatst kleine bestanden, bekend als 'cookies', op uw computer om informatie te verzamelen over hoe u gebruik maakt van de website. U leest meer over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid.

Strategisch beleid informatieveiligheid en privacy

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben hetzelfde informatieveiligheid en privacy beleid. Dit beleid is vastgesteld door de drie B&W colleges voor de periode van  2022-2026. Hierin is vastgelegd welke wettelijke kaders en normen er zijn, waaraan de gemeenten moeten voldoen en hoe we dit binnen de 3 gemeentelijke organisaties moet vormgeven. 

Veiligheid van systemen

Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Toch kan het voorkomen dat er een zwakke plek in onze beveiliging zit. Wij werken graag met u samen. Zo kunnen wij onze klanten en systemen beter beschermen. Vindt u een zwakke plek in onze beveiliging? Meld dit zo snel mogelijk bij ons.

Contact

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Of als u klachten heeft over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken. U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) die de gemeente onafhankelijk adviseert en toezicht houdt op de naleving van de privacy wetgeving. U kunt contact opnemen via het mailadres fg@hilvarenbeek.nl of door te bellen naar 013- 505 83 00.

Klacht indienen

Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bij hen terecht voor advies en bemiddeling. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u meer informatie en contactgegevens terug.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Hilvarenbeek gewijzigd worden, zonder voorafgaande melding. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken.

Laatste wijziging: 14 oktober 2021