Aan de slag met een gebiedsvisie voor energiehubs De Baars en Kattenberg

In 2021 stelden de gemeenteraden van negen Midden-Brabantse gemeenten - waaronder Hilvarenbeek - de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vast. In de REKS staan onder meer zoekgebieden voor zogenoemde energiehubs. Dat zijn gebieden waar we de mogelijkheden onderzoeken voor opwek van energie uit zon of wind. Twee van die zoekgebieden liggen gedeeltelijk op Hilvarenbeeks grondgebied: De Baars en Kattenberg.

Binnenkort beginnen we - samen met de gemeenten Tilburg, Goirle en Oisterwijk - met het opstellen van een gebiedsvisie voor de energiehubs De Baars en Kattenberg. Zo’n visie geeft de richting aan voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Ook de inwonerparticipatie gaat binnenkort van start.

Tussenstap voor energiehub De Baars

De eerste stap op weg naar een gebiedsvisie is een uitgebreide ruimtelijke analyse van de zoekgebieden. In Hilvarenbeek gaat daar een tussenstap aan vooraf. Die tussenstap houdt in dat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad vraagt om het zoekgebied voor energiehub De Baars op Hilvarenbeeks grondgebied niet te begrenzen tot een gebied van 750 meter ten zuiden van de A58. De gemeenteraad besloot tot die begrenzing bij vaststelling van de REKS. Het begrensde zoekgebied is in geel aangeduid op de kaart die u kunt downloaden onder dit bericht. 

Intussen is uit een eerste verkennend onderzoek (quick scan) naar voren gekomen dat het de vraag is of we binnen die 750 meter zone voldoende kunnen bijdragen aan de doelstelling uit de REKS. De doelstelling is dat we in energiehub De Baars jaarlijks 20 MWh windenergie opwekken en 5 MWh zonne-energie.

Het college vraagt aan de gemeenteraad om ermee in te stemmen de ruimtelijke analyse uit te voeren in het zoekgebied binnen de rode lijnen op de kaart die u hieronder kunt downloaden. 

Nog geen besluit over locaties voor windmolens of zonneparken

Mocht de gemeenteraad instemmen met het voorstel van het college dan is dat nog geen besluit over eventuele locaties voor windmolens of zonneparken. We staan nu aan het begin van het proces voor de gebiedsvisie. Uitgebreide inwonerparticipatie is onderdeel van dit proces. De resultaten van de ruimtelijke analyse en reacties van inwoners worden betrokken bij de gebiedsvisie.

Zodra de gebiedsvisie klaar is, dan is bekend of - en waar - er mogelijkheden zijn voor windmolens of zonneparken en voor de andere opgaven. Wanneer blijkt dat we de opgaven niet kunnen realiseren in het zoekgebied dan zullen we - samen met de regiogemeenten - moeten zoeken naar andere gebieden. De maatschappelijke opgave om te verduurzamen en energie op te wekken uit zon en wind blijft namelijk bestaan.

De planning

Op 18 april 2024 besluit de gemeenteraad over het onderzoeksgebied. Eerst buigt de commissie Ruimte zich over het voorstel. Dat gebeurt tijdens een informerende bijeenkomst op  28 maart 2024 en een debatbijeenkomst op 4 april 2024. U kunt deze vergaderingen live volgen via ons raadsinformatiesysteem www.hilvarenbeek.nl/ris. U bent ook welkom om aanwezig te zijn bij deze vergaderingen. Wilt u spreekrecht aanvragen? Dat kan tot 24 uur voor de vergadering via griffie. Meer informatie leest u hier

Meer informatie

De vergaderstukken voor de commissievergadering van 28 maart vindt u in ons raadsinformatiesysteem

Op www.hilvarenbeek.nl/REKS leest u meer over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Rik Heesters, beleidsmedewerker duurzaamheid. Rik is te bereiken via gemeente@hilvarenbeek.nl en telefonisch via (013) 505 83 00.

Bijlage | kaart onderzoeksgebied

Terug naar overzicht