Werkwijze ruimtelijke procedures vanaf 1 juli

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt onder andere de Wet ruimtelijke ordening.

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

Onze bestemmingsplannen worden vervangen door één omgevingsplan. Met de nieuwe wet kan de gemeente dan ook geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen.

Overgangssituatie

De Omgevingswet regelt wel een overgangssituatie voor bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen waarvan het ontwerp nog voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, mogen na deze datum nog worden vastgesteld op basis van de Wet ruimtelijke ordening.

Voor een nieuw bestemmingsplan is een goede voorbereiding nodig. Er moet gesproken worden met de omgeving en er moeten veel stukken en rapporten worden opgesteld. Behalve de gemeente kijkt ook de provincie en het waterschap mee. Tot slot neemt het college van burgemeesters en wethouders een beslissing over dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Omdat dit voorbereidingsproces tijd vraagt, is ervoor gekozen geen bestemmingsplanprocedure meer op te starten vanaf 1 juli 2023.

Werkwijze vanaf 1 juli 2023

De datum van 1 juli 2023 betekent niet dat er voor initiatieven die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan, geen andere mogelijkheden zijn. Er zijn dan de volgende opties:

  1. Een omgevingsvergunning – uitgebreide afwijking bestemmingsplan 
    Sommige projecten kunnen mogelijk gemaakt worden met een omgevingsvergunning voor het afwijken van een geldend bestemmingsplan. Zo’n omgevingsvergunning moet vóór 1 januari 2024 aangevraagd zijn.
  2. Een omgevingsvergunning – buitenplanse afwijking Omgevingsplan ook wel BOPA genoemd (buitenplanse omgevingsactiviteit)
    Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente één Omgevingsplan. Alle dan geldende bestemmingsplannen gaan daar automatisch in op. Dan is ook een aanvraag om een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet mogelijk, waarbij kan worden afgeweken van het Omgevingsplan.

Wijziging Omgevingsplan

Na 1 januari 2024 bestaat er ook de mogelijkheid om het Omgevingsplan te wijzigen. De keuze voor een bepaalde procedure hangt af van de aard van het project en de planning.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie? Of wilt u een aanvraag doen?  Neem dan contact op met een van de medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Dat kan via (013) 505 8300. Of via gemeente@hilvarenbeek.nl

 

 

Terug naar overzicht