De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024

Lees meer over de belangrijkste wijzigingen.

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. De nieuwe wet brengt bestaande wetten en regels bij elkaar die gaan over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water. Ook worden veel regels eenvoudiger en op elkaar afgestemd. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en gaat op 1 januari in. 

 
Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen of u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).  U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet moedigt in zulke gevallen aan dat de omgeving bij de plannen wordt betrokken. Dit noemen we participatie. 

Aanvragen vóór 1 januari 2024 ingediend

Heeft u een vergunning gekregen of aanvraag om een vergunning ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens de nu nog geldende regels. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wijzigingen na 1 januari 2024

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. Hier kunt u ook een zogeheten concept verzoek indienen als u met de gemeente vooroverleg wil voeren over uw plannen. 
  • De bestemmingsplannen in Hilvarenbeek worden per 1 januari 2024 omgevormd naar een omgevingsplan. In een omgevingsplan staat informatie over de bestemming van een plek. Ook regels voor geluid, bodem - en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid - komen in de toekomst in het omgevingsplan te staan.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. 
 

 

Terug naar overzicht