U heeft een klacht

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker of wethouder, raadslid of burgemeester van de gemeente? Dan kunt u een klacht doorgeven. Andere klachten, zoals klachten over belastingaangifte, besluiten, beleid of overlast in de openbare ruimte kunt u via de webpagina Klachten, bezwaar, beroep doorgeven. 

Waarover kunt een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als:  

 • U van mening bent dat u onbehoorlijk bent behandeld door een medewerker, een wethouder, een raadslid of de burgemeester van de gemeente. 
 • De situatie korter dan een jaar geleden plaatsvond.  

Voor andere klachten, opmerkingen en meldingen kunt u via de webpagina Klachten, bezwaar, beroep doorgeven. 

Klacht per post

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. Vermeld in uw brief de volgende gegevens: 

 • Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer of e-mailadres) 
 • De datum waarop u de klacht indient 
 • De datum van het voorval waarover de klacht gaat 
 • Een beschrijving van de klacht  
 • Wat is er gebeurd? 
 • Waar gebeurde het? 
 • Wie waren erbij betrokken?  
 • Heeft u aanvullende stukken die uw klacht nog duidelijker maken? Stuurt u deze dan mee.  
 • Wat is volgens u een goede oplossing voor uw klacht? 
 • Uw (digitale) handtekening 

Stuur uw brief naar: 

Gemeente Hilvarenbeek 
Klachtencoördinator  
Postbus 3 
5080AA Hilvarenbeek 

Klacht online

Hoe verder?

 • De klachtencoördinator neemt uw klacht vertrouwelijk in behandeling. De klachtencoördinator is onafhankelijk en begeleidt de klachtenafhandeling.  
 • U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht.  
 • De klachtencoördinator registreert uw klacht en legt deze voor aan de klachtbehandelaar. Meestal is dit de afdelingsmanager. Afhankelijk van uw klacht kan dit ook de gemeentesecretaris, Burgemeester of locoburgemeester zijn. 
 • Mogelijk vragen we uw klacht toe te lichten. Als uw klacht informeel naar tevredenheid kan worden afgehandeld dan doen we dat.  
 • Als u graag wilt dat uw klacht verder wordt onderzocht en officieel beoordeeld, dan starten we een formele behandeling van uw klacht. We nodigen u dan uit voor een hoorgesprek. In dit gesprek kunt u uw klacht verder uitleggen. Bij dit gesprek zijn de klachtencoördinator, klachtbehandelaar en eventueel degene over wie de klacht gaat aanwezig.  
 • Binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een brief met een inhoudelijke reactie. Hierin staat wat we met uw klacht hebben gedaan en hoe we uw klacht hebben afgehandeld.  
 • Soms kan de termijn waarbinnen uw klacht wordt afgehandeld met 4 weken worden verlengd. Als wij extra tijd nodig hebben laten wij u dat weten.  

Niet eens

Bent u het niet eens met hoe wij de klacht behandeld hebben? U kunt terecht bij de Nationale Ombudsman