Veelgestelde belastingvragen

WOZ-Waarde

1. Wat is een waardebeschikking?

Dit is een document waarin staat vermeld welk object het betreft, welke waarde aan dit WOZ-object is toegekend, van welke waardepeildatum is uitgegaan en de periode waarin deze waarde zal worden gehanteerd. Deze beschikking staat op de combi-aanslag waar ook de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing op staan.

2. Kan ik een kopie krijgen van de aanslag-/beschikking van een object van een derde? 

Derden hebben geen inzicht in deze gegevens. De waardebeschikking wordt toegezonden aan de eigenaar van een woning/niet-woning en de gebruiker van een woning (dit heet een huurdersbeschikking). Er zijn uitzonderingen voor belanghebbenden (erfgenamen, partner en de nieuwe eigenaar van een woning). Zij mogen de waardebeschikking wel opvragen via belastingen@hilvarenbeek.nl.

3. Kan ik een kopie krijgen van het taxatieverslag van een object van een derde?

Nee. In de Wet WOZ is opgenomen dat er uitsluitend een afschrift mag worden verstrekt aan wie de beschikking is gericht. De WOZ waarden van woningen zijn openbaar en in te zien via woz.waardeloket.nl

4. Ik ben sinds kort eigenaar/gebruiker van het pand. Ik ben het niet eens met de waarde die aan de vorige eigenaar/gebruiker bekend is gemaakt. Wat nu?

Indien cliënt(e) na 1 januari eigenaar of gebruiker is geworden van het pand, kan er een verzoek worden gedaan voor de toezending van een (belanghebbende) beschikking.

Vervolgens kan er bezwaar worden ingediend. Dit geldt ook voor erfgenamen. Je krijgt dan geen kopie van de beschikking, maar een beschikking op eigen naam omdat je belanghebbende bent.

5. Ik krijg een nieuwe WOZ-beschikking met een hogere waarde dan vorig jaar.

Vanaf 2008 worden onroerende zaken jaarlijks gewaardeerd. Bij een herwaardering kan voor elk volgend jaar de waarde afwijken van de waarde in het jaar daarvoor.

6. Mijn buurman heeft eenzelfde soort woning, maar die is op een lagere waarde vastgesteld.

Voor de waardering zijn woningen ingedeeld in groepen van vergelijkbare woningen. Uit die groep worden 3 woningen aangewezen als referentiepand. De waarde van deze referentiepanden wordt bepaald met behulp van onderbouwende verkoopcijfers.

Vervolgens wordt de waarde van een woning in dezelfde groep afgeleid van de waarde van de referentiepanden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met uiterlijke verschillen en uitgevoerde verbouwingen. Voor meer informatie over de opbouw van de waarde kan het taxatierapport worden ingezien.

7. Mijn nieuwbouwwoning is sinds midden vorig jaar klaar. Hoe is de waarde vastgesteld? 

De waarden wordt vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2023. De woning wordt gewaardeerd op basis van de bouwkundige toestand op 1 januari van het belastingjaar 2024.

8. Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. De WOZ-waarde van een woning kan worden gecontroleerd door het te vergelijken met de verkoopprijzen van woningen die zijn verkocht rond 1 januari van het voorgaande jaar. De woningen waarmee is vergeleken staan op het taxatieverslag.

9. Wat is de waarde van mijn woning in het economische verkeer en hoe wordt deze bepaald?

De waarde van een woning wordt altijd bepaald op basis van de waarde in het economische verkeer. Aan de hand van een vergelijkingsmethode wordt op basis van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen de waarde bepaald. Deze waardering is het uitgangspunt voor de waardebepaling van de overige woningen uit de groep.

10. Ik heb de onroerende zaak onlangs verkocht en toch krijg ik een beschikking. Hoe kan dat?

De OZB WOZ beschikking wordt verstuurd naar degene die bij aanvang van het kalenderjaar (1 januari) eigenaar was. Bij verkoop van de onroerende zaak wordt meestal een deel van het bedrag tussen koper en verkoper verrekend, dit doet de notaris en is terug te vinden in de afrekening van de notaris.

11. De tenaamstelling van de aanslag is niet juist.

De belastingaanslag wordt aan één persoon opgelegd en verstuurd. Voor de naam gebruikt de gemeente de gegevens van de Basisregistratie Kadaster, de Basisregistratie Personen en het Nieuw Handelsregister. Als er meerdere belastingplichtigen zijn, wordt op grond van de beleidsregels van de gemeente bepaalt wie de belastingaanslag ontvangt.

12. Mijn WOZ-waarde is verlaagd naar aanleiding van mijn bezwaar. Wat nu?

In dit geval wordt ook de aanslag onroerende-zaakbelastingen verminderd. Dit wordt automatisch gecorrigeerd. Als er al een betaling heeft plaatsgevonden, dan wordt het teveel ontvangen bedrag teruggestort. Bij een automatische incasso wordt het bedrag van de vermindering verrekend met de laatste termijn. De nieuwe WOZ-waarde wordt ook doorgegeven aan Waterschap de Dommel en aan de Belastingdienst.

13. Waarom ligt de WOZ-waarde zoveel hoger?

De WOZ loopt een jaar achter. Wij kijken nu terug op de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2023. In die periode was er een enorme stijging van de huizenprijzen. Dit werkt door in de WOZ-waarde. 

Afvalstoffenheffing

1. Het aantal ledigingen van mijn containers dat op de aanslag staat klopt niet.

Op de bijlage bij het aanslagbiljet staan de dagen en tijdstippen van de ledigingen van de afvalcontainers (REST en GFT). Bij elke lediging registreert de vuilniswagen de lediging via een chip in de container. In principe moet het aantal ledigingen dus kloppen.

2. Mijn pand staat te koop/te huur en is niet in gebruik. Waarom ben ik afvalstoffenheffing verschuldigd?

Indien een pand te koop/te huur staat is er geen afvalstoffenheffing verschuldigd. Dit moet wel worden doorgegeven via belastingen@hilvarenbeek.nl. Er moet ook bewijs worden aangeleverd.

3. Ik maak geen gebruik van de mogelijkheid om huishoudelijk afval aan te bieden. Waarom moet ik alsnog afvalstoffenheffing betalen?

Voor iedere woning waar de gemeente de plicht heeft het afval in te zamelen moet een vast bedrag worden betaald. Ook als u geen afval aanbiedt. Met dit geld zorgt de gemeente ervoor dat al het afval wordt ingezameld en wordt verwerkt.

Rioolheffing

1. Mijn pand staat te koop/te huur en is niet in gebruik. Waarom ben ik rioolheffing verschuldigd?

Indien een pand te koop/te huur staat is er geen rioolheffing verschuldigd. Dit moet wel worden doorgegeven via belastingen@hilvarenbeek.nl. Er moet ook bewijs worden aangeleverd.

2. Ik moet rioolheffing betalen, maar ik ben niet de eigenaar van het pand.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de eigenaar en de gebruiker van het pand. Zowel de eigenaar als de gebruiker zijn de belastingplichtigen en dienen allebei heffing te betalen (eigenaarsheffing en/of gebruikersheffing) (zie tarieven)

3. Ik ben alleenstaande geworden. Wijzigt de hoogte van de rioolheffing?

Wij stellen de hoogte van de rioolheffing vast aan de hand van uw waterverbruik. Deze gegevens ontvangen wij van Brabant Water. Het is wel raadzaam om te informeren bij Waterschap de Dommel of uw watervoorschotnota moet worden bijgesteld. Het telefoonnummer is 0411-618618.

4. Hoe kan ik controleren of de hoogte van de rioolheffing juist is vastgesteld?

De hoogte van de rioolheffing is afgestemd op het waterverbruik dat wij hebben doorgekregen van Brabant Water. Op de jaarnota van Brabant Water staat het waterverbruik. Afhankelijk van het waterverbruik, val je in een categorie. De categorieën zijn terug te vinden op onze website.

5. Ik heb mijn pand verkocht / Ik ga verhuizen. Heb ik recht op teruggave van de rioolheffing?

Eigenaar: Bij de eigenaarsheffing heb je geen recht op teruggave of vermindering van de rioolheffing. De notaris verrekent dit meestal wel met de nieuwe eigenaar. Dit staat dan op de afrekening van de notaris. De notaris is dit niet verplicht.

Gebruiker: Bij de gebruikersheffing vindt er een ontheffing plaats. De gebruiker is geen rioolheffing verschuldigd over de maanden dat hij niet meer in de gemeente Hilvarenbeek woonachtig is. Eventueel teveel betaalde heffing wordt teruggestort of in mindering gebracht op de automatische incasso. Indien de gebruiker binnen dezelfde gemeente is verhuisd, blijven meestal de afvalstoffenheffing en rioolheffing meestal gelijk.

Toeristenbelasting

1. Ik ben geen toerist. Waarom moet ik toeristenbelasting betalen?

Als iemand tegen betaling in gemeente Hilvarenbeek verblijft, zonder inwoner te zijn van de gemeente Hilvarenbeek, is diegene toeristenbelasting verschuldigd. Er hoeft hiervoor geen sprake te zijn van toerisme. Als je overnacht in een accommodatie dan moet je toeristenbelasting betalen. Deze belasting betaal je aan degene die ‘verblijf biedt’. Dat is bijvoorbeeld de eigenaar van een Bed & Breakfast, een vakantiewoning of een camping. De eigenaar betaalt dit bedrag aan de gemeente.

2. Hoe kan ik aangifte doen?

Na afloop van het jaar ontvangt u een aangiftebiljet. Adviesbureau ANG ondersteunt de gemeente Hilvarenbeek bij de uitvoering van de heffing van de toeristenbelasting. Voor vragen of hulp bij het indienen van de aangifte, kunt u contact opnemen met ANG via het telefoonnummer (085) 023 9004 of e-mailadres toeristenbelasting@ang.nl.

Bezwaar

1. Ik ben op vakantie geweest en ik lees dat ik binnen 6 weken bezwaar moet maken. Ben ik nu te laat?

Ja. Het bezwaarschrift dient ter post of digitaal via DigiD of e-Herkenning te zijn bezorgd binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Overschrijding van de termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid. Indien er sprake is van aantoonbare zeer bijzondere omstandigheden, kan hiervan worden afgeweken.

2. Door mijn verhuizing heb ik de beschikking nu pas ontvangen. Bezwaartermijn is reeds verstreken. Wat nu?

Bij een verkeerde adressering die tot gevolg heeft dat de beschikking de belanghebbende niet, of te laat heeft bereikt, gaat de bezwaartermijn in als de beschikking hem wel heeft bereikt. Dit geldt enkel wanneer de belanghebbende hierin niet verwijtbaar is geweest, omdat bijvoorbeeld de gemeente de verhuizing, aangeleverd door het bevolkingsregister, niet tijdig heeft verwerkt.

3. Ik heb bezwaar gemaakt tegen de WOZ beschikking. Moet ik de aanslag nu toch al betalen?

De belastingaanslag moet betaald worden. U kunt wel uitstel van betaling aanvragen bij de afdeling Invordering. E-mailadres invordering@hilvarenbeek.nl.