Raadsbesluit ontwerpbesluit tot onttrekking aan de openbaarheid van Turkweg te Diessen

dinsdag 7 juni 2022
Type bekendmaking: verkeersbesluit of -mededelingRaadsbesluit ontwerpbesluit tot onttrekking aan de openbaarheid van Turkweg te Diessen

de raad van de gemeente Hilvarenbeek,

gezien het voorstel van het college;

 

Overwegende

 

 

dat de bewoner van Turkweg (hierna: verzoeker) op 2 juni 2020 een verzoek heeft ingediend om Turkweg aan de openbaarheid te onttrekken;

dat gelet op de artikelen 7, 9 en 11 van de Wegenwet de gemeenteraad bevoegd is om een onttrekkingsbesluit te nemen;

dat gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wegenwet op de voorbereiding van de beslissing op het verzoek afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is;

Met betrekking tot de openbaarheid

Gelet op de gegevens uit de Wegenlegger, is Turkweg vrij van beperkingen in het gebruik van de weg als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet.

Met betrekking tot het bestemmingsplan

 • Turkweg heeft in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ een verkeersbestemming;

 • Het aansluitende perceel van verzoeker heeft de enkelbestemming “Wonen”.

Met betrekking tot de woning van verzoeker:

 • Turkweg heeft een ontsluitende functie voor de woning van verzoeker;

 • Verzoeker wil Turkweg aan de openbaarheid laten onttrekken ten behoeve van een andere toekomstige invulling van Turkweg;

 • Verzoeker is voornemens via bebording aan te geven dat Turkweg privéterrein is.

Met betrekking tot de belangenafweging

 • Met de openbare toegankelijkheid van wegen is in beginsel het algemeen belang gediend. Hiertegenover staat de functie van Turkweg, welke momenteel enkel het perceel van verzoeker ontsluit en verder geen algemeen beland dient;

 • Gelet op de ontsluitende functie van Turkweg voor het perceel van verzoeker, zijn wij van mening dat het belang van verzoeker zwaarder weegt dan het algemeen belang van Turkweg;

 • Het onttrekken aan de openbaarheid heeft geen invloed op de bereikbaarheid voor calamiteitendiensten;

 • Het onttrekken aan de openbaarheid heeft geen invloed op de verkeerssituatie op de aangrenzende Tongerloseweg.

Ontwerpbesluit

Besluit voornemens te zijn om Turkweg te Diessen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (bijlage2), aan de openbaarheid te onttrekken.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit. De zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Hilvarenbeek, Vrijthof 10 5081 CA te Hilvarenbeek onder vermelding van een naam, en adres en te worden voorzien van een handtekening.

Ontwerpbesluit

Besluit voornemens te zijn om Turkweg te Diessen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (bijlage2), aan de openbaarheid te onttrekken.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie zienswijzen indienen op hetontwerpbesluit. De zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeenteHilvarenbeek, Vrijthof 10 5081 CA te Hilvarenbeek onder vermelding van een naam, en adres en te worden voorzien van een handtekening.

Melding Gedeputeerde Staten

Het besluit is conform artikel 9, tweede lid, van de Wegenwet meegedeeld aan Gedeputeerde Staten.

 

 

Bijlagen:

 • 1.

  Situatietekening;

 • 2.

  Concept koopovereenkomst

 

Besloten in zijn openbare vergadering van 11 mei 2022

de raad,

Raadsgriffier Voorzitter

de heer M. Janus de heer E.M.L. Weys