Ruimte voor Ruimte | kwaliteitseisen en voorwaarden

Home > Voor Bewoners > Ruimte voor Ruimte | kwaliteitseisen en voorwaarden

Ruimte voor Ruimte | kwaliteitseisen en voorwaarden

De Ruimte voor Ruimteregeling is in het leven geroepen om het buitengebied mooier te maken door het slopen van landschapsontsierende (voormalige) agrarische bebouwing. In ruil voor het slopen van minimaal 1000 m² aan (voormalige) agrarische gebouwen ontstaat de mogelijkheid een woning terug te bouwen. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden. Op deze pagina hebben we de regels en voorwaarden van provincie en gemeente voor u bij elkaar gezet.

Bouwtitels

Wilt u een ruimte voor ruimte woning bouwen? Dan heeft u een zogenaamde bouwtitel nodig. Een bouwtitel is het recht om - op een daarvoor geschikt perceel - een ruimte voor ruimte woning te bouwen. Hieronder leest u hoe u een bouwtitel kunt verkrijgen en met welke algemene eisen u rekening moet houden.

Bouwen in bebouwingsconcentraties

Ruimte voor ruimtekavels mogen alleen gerealiseerd worden in een zogenaamde bebouwingsconcentratie. De gemeente Hilvarenbeek heeft in haar Visie Ruimte voor Ruimte beschreven welke gebieden ze aanmerkt als bebouwingsconcentratie.

Landschappelijke inpassing

De gemeente heeft in de Structuurvisie Buitengebied 2014 bepaald dat ruimtelijke ontwikkelingen die een wezenlijk ruimtelijk effect op de omgeving hebben, gepaard moeten gaan met kwaliteitsverbetering van het landschap. Daarom stellen we ook eisen aan de landschappelijke inpassing van ruimte voor ruimte woningen.

Spelregels provincie Noord-Brabant

In de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant staan regels waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. In de Verordening staat ook aan welke (ruimtelijke) kwaliteitseisen een bouwtitel moet voldoen.

Type woning

In het bestemmingsplan Buitengebied 2014 is bepaald wat voor type woning u mag bouwen. De regels die in dit bestemmingsplan zijn opgenomen voor de bestemming 'Wonen' gelden als leidraad.