Subsidie aanvragen

Home > Voor Bewoners > Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

 • Wat is het?

  Als u activiteiten organiseert die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Deze aanvraag doet u op basis van beleidsregels 2020. In een beleidsregel staat welke doelen en resultaten we willen bereiken met de inzet van subsidie. Het college stelt de beleidsregels jaarlijks vast.

  De beleidsregels 2020 zijn door het college van B&W op 26 maart 2019 vastgesteld. U kunt vanaf 1 april 2019 een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2020 aanvragen. Mocht u een subsidie willen aanvragen voor andere activiteiten dan genoemd in de beleidsregels 2020 dan kunt u een eenmalige subsidie op grond van het vrijwilligersfonds aanvragen of u kunt een overige subsidie (bijvoorbeeld een aanvullende subsidie of een subsidie voor een nieuwe activiteit) indienen. De overige subsidie is te vinden in het aanvraagformulier onder het kopje 'Overige Subsidieaanvragen'.

  Aanvraagtermijn voor de jaarlijkse subsidie op grond van de beleidsregels 2020
  Vanaf 1 april tot 1 augustus 2019 is het mogelijk om een jaarlijkse subsidie aan te vragen. Voor het aanvragen van een eenmalige en overige subsidie geldt geen aanvraagtermijn.

  Let op: vraag uw eenmalige of overige subsidie minstens 16 weken voor de startdatum van uw activiteiten aan.

  Let op: de subsidie kunst- en cultuureducatie kunt u aanvragen van 1 februari tot en met 31 maart.

  In een kort animatiefilmpje (3.28 min) lichten we het subsidiebeleid toe.

 • Hoe werkt het?

  U kunt uw aanvraag indienen via ons digitaal aanvraagformulier. Hiervoor maakt u gebruik van uw DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf of organisatie dan kunt u inloggen met eHerkenning.

  Eenmalige subsidie

  Vraag een eenmalige subsidie uiterlijk 16 weken voor aanvang van uw activiteit aan. In uw aanvraag dient u aandacht te besteden aan het doel en de resultaatverwachtingen van de beleidsregel vrijwilligersfonds. Daarnaast dient u in te gaan op de indicatoren en bijzondere criteria van de betreffende beleidsregel, zoals inclusiviteit, het versterken van de eigen kracht, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie van onze inwoners. De behandeling van de subsidieaanvragen vindt plaats in vier tranches (1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari). Dit betekent dat alle aanvragen uit een kwartaal gezamenlijk behandeld worden met behulp van de beleidsregel vrijwilligersfonds. Het subsidieplafond per tranche is € 10.500. U ontvangt daarna een brief met een besluit over uw subsidieaanvraag (beschikking).

  Jaarlijkse subsidie

  Vraag een jaarlijkse subsidie voor 1 augustus aan voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Bijvoorbeeld u wilt in 2018 subsidie ontvangen, dan dient u in 2017 de subsidie aan te vragen. Het digitaal aanvraagformulier is per 1 april beschikbaar. Het college neemt vóór 31 december een besluit over uw subsidieaanvraag. U ontvangt een brief met een besluit over uw subsidieaanvraag (beschikking).

  Bij het invullen van uw subsidieaanvraag dient u de volgende gegevens mee te sturen:

  • KVK-nummer
  • IBAN
  • Activiteitenplan
  • Begroting
  • Dekkingsplan (overzicht van alle inkomsten en alle uitgaven m.b.t. de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd in Hilvarenbeek)

  Alleen bij de eerste subsidieaanvraag dient u ook de volgende stukken mee te sturen:

  • Afschrift van oprichtingsakte (alleen bij eerste aanvraag)
  • Afschrift van statuten (alleen bij eerste aanvraag)
  • Laatst vastgestelde jaarverslag (alleen bij eerste aanvraag)
  • Laatst vastgestelde jaarrekening (alleen bij eerste aanvraag)
  • Balans van het voorgaande jaar (alleen bij eerste aanvraag)

  Ook bij een aanvraag van een jaarlijkse subsidie vragen wij u om in uw aanvraag aandacht te besteden aan het doel en de resultaatverwachtingen van de beleidsregel, op grond waarvan u subsidie aanvraagt. Daarnaast dient u in te gaan op de indicatoren en bijzondere criteria van de betreffende beleidsregel, zoals inclusiviteit, het versterken van de eigen kracht, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie van onze inwoners.

  Verantwoording subsidie

  Achteraf legt u verantwoording af over hoe u de subsidie hebt besteed. Dit doet u door een verzoek tot vaststelling in te dienen. Een verzoek tot vaststelling van een eenmalige subsidie dient u uiterlijk 16 weken na afloop van de activiteit in. Een verzoek tot vaststelling van een jaarlijkse subsidie dient u voor 1 mei (na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is verleend) in. Hiervoor gebruikt u ons digitaal verantwoordingsformulier. U dient daarbij een inhoudelijk en een financieel verslag in. Voor de verantwoording van subsidies boven de €50.000 dient u ook een jaarrekening met goedgekeurde accountantsverklaring mee te sturen. Het college neemt vóór 31 december een besluit over uw verzoek tot vaststelling. U ontvangt een brief met een besluit over dit verzoek (beschikking).

  Subsidie aanvragen onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Ook als u uw pand niet als woning gebruikt, betaalt u OZB. Huurders van woningen betalen geen OZB. Voor panden die niet als woning gebruikt worden (zoals bedrijfspanden) betaalt u als huurder wel OZB. Als u een jaarlijkse subsidieaanvraag doet kunt u de OZB tegelijkertijd aanvragen. Vraagt u geen (jaarlijkse) subsidie aan, maar wilt u wel subsidie aanvragen voor OZB? Maak ook dan gebruik van ons digitaal aanvraagformulier.

 • Handige links

 • Documenten