Subsidie aanvragen

Home > Voor Bewoners > Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

 • Wat is het?

  Als u activiteiten organiseert die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen, dan kunt u hier subsidie voor aanvragen. Deze aanvraag doet u op basis van beleidsregels 2020. De beleidsregels 2020 zijn door het college van B&W op 26 maart 2019 vastgesteld. Het college stelt de beleidsregels jaarlijks vast.
  In een beleidsregel staat welke doelen en resultaten we willen bereiken met de inzet van subsidie.

  Mocht u een subsidie willen aanvragen voor andere activiteiten dan genoemd in de beleidsregels 2020 (bijvoorbeeld een aanvullende subsidie of een subsidie voor een nieuwe activiteit), dan kunt u een eenmalige- of overige subsidie aanvragen op grond van de beleidsregel Vrijwilligersfonds

  Aanvraagtermijnen

  • Voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie geldt de termijn 1 april tot 1 augustus 2019.
  • Voor het aanvragen van een eenmalige en overige subsidie (bijvoorbeeld een aanvullende subsidie of een subsidie voor een nieuwe activiteit) geldt géén aanvraagtermijn.
   Houd u er wel rekening mee dat u minstens 16 weken vóór de startdatum van uw activiteiten deze subsidie aanvraagt.
  • Voor het aanvragen van een subsidie kunst- en cultuureducatie geldt de termijn van 1 februari tot 1 april.

  In een kort animatiefilmpje (3.28 min) lichten we het subsidiebeleid toe.

 • Hoe werkt het?

  U kunt uw aanvraag indienen via het digitaal aanvraagformulier. Hiervoor maakt u gebruik van uw DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf of organisatie, dan kunt u inloggen met eHerkenning.

  In uw aanvraag dient u aandacht te besteden aan het doel en de resultaatverwachtingen van de beleidsregel op grond waarvan u subsidie aanvraagt. Daarnaast dient u in te gaan op de indicatoren en bijzondere criteria van de betreffende beleidsregel, zoals inclusiviteit, het versterken van de eigen kracht, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie van onze inwoners.

  Aanvraagtermijnen

  Jaarlijkse subsidie
  Vraag een jaarlijkse subsidie vóór 1 augustus aan, voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. U wilt bijvoorbeeld in 2018 subsidie ontvangen, dan dient u in 2017 de subsidie aan te vragen. Het digitaal aanvraagformulier is per 1 april beschikbaar. Het college neemt vóór 31 december een besluit over uw subsidieaanvraag. Dit besluit wordt in een beschikking (brief) aan u bekend gemaakt.

  Eenmalige- of overige subsidie
  Vraag een eenmalige- of overige subsidie minstens 16 weken voor aanvang van uw activiteit aan. De behandeling van eenmalige- en overige subsidieaanvragen vindt plaats in vier tranches (1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari). Dit betekent dat alle aanvragen uit een kwartaal gezamenlijk behandeld worden met behulp van de beleidsregel vrijwilligersfonds. Het subsidieplafond per tranche is € 10.500,-. U ontvangt na behandeling van uw aanvraag een beschikking (brief) met het besluit over uw subsidieaanvraag. 

  Stukken meesturen met aanvraagformulier

  De volgende gegevens en stukken dient u met het aanvraagformulier mee te sturen.

  • KVK-nummer
  • IBAN
  • Activiteitenplan
  • Begroting (voorbeeldbegroting)
  • Dekkingsplan (overzicht van alle inkomsten en alle uitgaven m.b.t. de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd in Hilvarenbeek)

  Alleen bij de eerste subsidieaanvraag dient u óók de volgende stukken mee te sturen:

  • Afschrift van oprichtingsakte (alleen bij eerste aanvraag)
  • Afschrift van statuten (alleen bij eerste aanvraag)
  • Laatst vastgestelde jaarverslag (alleen bij eerste aanvraag)
  • Laatst vastgestelde jaarrekening (alleen bij eerste aanvraag)
  • Balans van het voorgaande jaar (alleen bij eerste aanvraag)

  Verantwoording subsidie

  Achteraf legt u verantwoording af over hoe u de subsidie heeft besteed. Dit doet u door een verzoek tot vaststelling in te dienen door middel van het digitaal verantwoordingsformulier. U dient daarbij een inhoudelijk en een financieel verslag in. Voor de verantwoording van subsidies boven de €50.000,- dient u ook een jaarrekening met goedgekeurde accountantsverklaring mee te sturen. Het college neemt vóór 31 december een besluit over uw verzoek tot vaststelling. Dit besluit wordt in een beschikking (brief) aan u bekend gemaakt.

  • Een verzoek tot vaststelling van een jaarlijkse subsidie dient u vóór 1 mei (na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is verleend) in. 
  • Een verzoek tot vaststelling van een eenmalige- of overige subsidie dient u uiterlijk 16 weken na afloop van de activiteit in.

  Subsidie aanvragen onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Ook als u uw pand niet als woning gebruikt, betaalt u OZB. Huurders van woningen betalen geen OZB. Voor panden die niet als woning gebruikt worden, zoals bedrijfspanden, betaalt u als huurder wel OZB. Als u een jaarlijkse subsidieaanvraag doet, kunt u de OZB tegelijkertijd aanvragen. Vraagt u geen (jaarlijkse) subsidie aan, maar wilt u wel subsidie aanvragen voor OZB? Maak ook dan gebruik van het digitaal aanvraagformulier.

 • Handige links

 • Documenten