Subsidie aanvragen en verantwoorden

Home > Voor Bewoners > Subsidie aanvragen en verantwoorden

Subsidie aanvragen en verantwoorden

 • Wat is het?

  Voor het organiseren een van de volgende 3 soorten activiteiten die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen, kunt u subsidie aanvragen.

  • Jaarlijkse activiteiten die genoemd worden in de beleidsregels 2021.
   Subsidie voor dit soort activiteiten vraagt u aan op grond van deze beleidsregels.
  • Eénmalige activiteiten die niet genoemd worden in de beleidsregels 2021.
   Subsidie voor dit soort activiteiten vraagt u aan op grond van de beleidsregel Vrijwilligersfonds.
  • Overige activiteiten die niet genoemd worden in de beleidsregels 2021 en de beleidsregel Vrijwilligersfonds.

  Naast deze 3 soorten activiteiten kunt u ook subsidie aanvragen voor:

  Achteraf verantwoordt u hoe u de subsidie heeft besteed.

  Aanvraagtermijnen

  • Jaarlijkse- en/of OZB subsidie van 1 april tot 1 augustus.
  • Eénmalige- of overige subsidie minstens 16 weken vóór de startdatum van uw activiteit(en).

  Verantwoordingstermijnen

  • Jaarlijkse- en/of OZB subsidie vóór 1 mei (na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is verleend).
  • Eénmalige- of overige subsidie uiterlijk 16 weken na afloop van de activiteit(en).
 • Wat moet ik doen?

  U dient uw aanvraag en verantwoording digitaal in via het aanvraag- en verantwoordingsformulier

  In uw aanvraag dient u aandacht te besteden aan:

  • het doel en de resultaatverwachtingen van de beleidsregel op grond waarvan u subsidie aanvraagt;
  • de indicatoren en bijzondere criteria van de betreffende beleidsregel, zoals inclusiviteit, het versterken van de eigen kracht, zelfredzaamheid en de mogelijkheden tot participatie van onze inwoners.

  Stukken bij aanvraagformulier voegen

  De volgende gegevens en stukken voegt u bij het aanvraagformulier:

  • KVK-nummer;
  • IBAN;
  • activiteitenplan;
  • begroting (voorbeeldbegroting);
  • dekkingsplan (overzicht van alle inkomsten en alle uitgaven m.b.t. de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt).

  Alleen bij de eerste subsidieaanvraag dient u óók de volgende stukken te voegen:

  • afschrift van oprichtingsakte;
  • afschrift van statuten;
  • laatst vastgestelde jaarverslag;
  • laatst vastgestelde jaarrekening;
  • balans van het voorgaande jaar.

  Stukken bij verantwoordingsformulier voegen

  De volgende gegevens en stukken voegt u bij het verantwoordingsformulier:

  • inhoudelijk verslag;
  • financieel verslag;
  • jaarrekening met goedgekeurde accountantsverklaring (alleen bij subsidies boven de € 50.000,-).
 • Achtergrondinformatie

  Jaarlijkse subsidie

  Vraag een jaarlijkse subsidie aan voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Wilt u in 2021 subsidie ontvangen, dan vraagt u in 2020 subsidie aan.

  OZB subsidie

  Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. 
  Huurders van panden die niet als woning gebruikt worden, zoals bedrijfspanden, betalen wel OZB.
  Huurders van panden die wel als woning gebruikt worden, betalen geen OZB.
  Voor OZB kunt u ook subsidie aanvragen. Dit kan zelfs tegelijkertijd met het aanvragen van een jaarlijkse subsidie.

  Eenmalige- of overige subsidie

  De behandeling van subsidie voor activiteiten die niet worden genoemd in de beleidsregels 2021 vindt plaats in vier tranches (1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari). Dit betekent dat alle aanvragen uit een kwartaal gezamenlijk behandeld worden. Het subsidieplafond per tranche is € 10.500,-.

  Besluit op aanvraag en verantwoording

  Het college neemt vóór 31 december een besluit op uw aanvraag en een besluit op uw verantwoording. Deze besluiten worden in een beschikking (brief) aan u bekend gemaakt.

 • Handige links

 • Documenten