Slopen

Home > Voor Bewoners > Slopen

Slopen

 • Wat is het?

  Wilt u iets slopen? Meestal moet u een sloopmelding doen. Dat is het geval als er sprake is van asbest of als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Wilt u meer weten over het omgaan met asbest? Raadpleeg dan https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/

  In een aantal gevallen moet u niet alleen een sloopmelding doen, maar ook een omgevingsvergunning aanvragen. Daarvan is sprake bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw dat is erkend als monument of  beschermd dorpsgezicht . Een omgevingsvergunning is ook nodig bij sloopwerkzaamheden die strijdig zijn met het bestemmingsplan.

 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding

  Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. Dit doet u via de het Omgevingsloket online. Voor het doen van een sloopmelding heeft u DigiD nodig.

  De volgende sloopwerkzaamheden moet u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren melden:

  • u verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2
  • uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit een aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouwd leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Omgevingsvergunning

  Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via Omgevingsloket online ook hiervoor een aanvraag indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Voordat u begint met de sloopwerkzaamheden, moet u dit melden bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
  Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor uw aanvraag is het volgende nodig

  Gegevens

  • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de vrij te komen afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
  • gegevens waaruit blijkt dat er geen beschadigingen of verontrustingen van beschermde plant- en/of diersoorten zal plaatsvinden

  Rapporten

  Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Het kan gaan om de volgende rapporten:

  • een asbestinventarisatierapport opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf: als u verwacht dat er asbest vrijkomt bij de werkzaamheden. Als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994 moet u altijd een asbestinventarisatierapport meesturen. 
  • sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
  • rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
  • rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken
 • Hoe werkt het?

  Sloopmelding

  4 weken na de ontvangstdatum van uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloopwerkzaamheden. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

  Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de werkzaamheden. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is. Dan moet u een nieuwe melding doen en begint de termijn opnieuw.

  Omgevingsvergunning

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of u de omgevingsvergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. 
  Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
  Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

 • Handige links

  Direct melden of aanvragen

  Omgevingsloket

  Bekijk ook

  https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/