Openbaar groen in gebruik nemen

Home > Voor Bewoners > Openbaar groen in gebruik nemen

Openbaar groen in gebruik nemen

 • Wat is het?

  Is aan de voor- of zijkant van uw perceel een strook openbaar groen in eigendom van de Gemeente en u wilt deze in gebruik nemen? Hiervoor kunt u een aanvraag doen.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u weten of u in aanmerking komt tot ingebruikname van een groenstrook? Stuur dan een mail naar gemeente@hilvarenbeek.nl 

 • Hoe werkt het?

  Wanneer de gemeente instemt met uw verzoek, wordt een overeenkomst gesloten voor ingebruikgeving van het openbaar groen.
  De voorwaarden van deze overeenkomst kunt u vinden bij achtergrondinformatie onder deze pagina.

 • Wat kost het?

  De gemeente brengt geen kosten in rekening voor ingebruikname van openbaar groen

 • Achtergrondinformatie

  Voorwaarden

  Artikel 1. Ingebruikgeving

  1. De gemeente geeft de hierboven bedoelde grond voor onbepaalde tijd in gebruik.
  2. Het recht van gebruik van de grond gaat in na ondertekening van deze overeenkomst door beide partijen.
  3. Voor het gebruik van de grond brengt de gemeente gebruiker geen kosten in rekening.
  4. Deze gebruiksovereenkomst maakt op geen enkele wijze een inbreuk op het eigendomsrecht dat de gemeente heeft ten aanzien van de grond. De gemeente blijft ten allen tijde eigenaar van de grond tenzij de gemeente uitdrukkelijk tot vervreemding overgaat.

  Artikel 2. Gebruik

  1. De in gebruik gegeven grond mag uitsluitend worden ingericht als tuin.
  2. Gebruiker is verantwoordelijk voor de inrichting als tuin en het deugdelijk onderhoud van de grond.
  3. Op de in gebruik te nemen grond mag geen verharding middels klinkers, natuursteenkeien, grind e.d., anders dan reeds aanwezige verharding, worden aangebracht, tenzij de gemeente hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
  4. Een haag mag niet hoger zijn dan 1 meter, tenzij de gemeente hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
  5. Eventueel aanwezige bomen mogen niet worden verwijderd of verplaatst, tenzij de gemeente hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
  6. Gebruiker plant geen bomen, tenzij de gemeente hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
  7. Gebruiker brengt geen bouwwerken op of in de grond aan.

  Artikel 3. Kabels en leidingen

  1. De grond dient beschikbaar te blijven voor kabels en/of leidingen.
  2. Gebruiker gedoogt zonder enig recht op schadevergoeding dat te allen tijde en zonder toestemming vooraf werkzaamheden worden verricht ten behoeve van de ondergrondse kabels en/of leidingen door de rechthebbenden op die kabels en/of leidingen dan wel aan de door deze rechthebbenden aan te wijzen derde(n).
  3. De rechthebbenden op die kabels en/of leidingen dan wel aan de door deze rechthebbenden aan te wijzen derde(n) zijn bevoegd beplantingen die de werkzaamheden belemmeren, te verwijderen.
  4. Gebruiker kan aansprakelijk gesteld worden indien hij ten gevolge van werkzaamheden, uitgevoerd door hemzelf dan wel in diens opdracht, schade aan kabels en/of leidingen ontstaat.

  Artikel 4. Derden

  1. Gebruiker verhuurt het perceel of gedeeltes daarvan niet aan derden.
  2. Bij vervreemding van het woonperceel is gebruiker verplicht de rechtsopvolger in kennis te stellen van de onderhavige gebruiksovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Tevens stelt de gebruiker de gemeente onverwijld in kennis van de vervreemding.
  3. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze gebruiksovereenkomst gaan over op de rechtsopvolger van de gebruiker, tenzij de gemeente, binnen 1 maand na ontvangst van het bericht van de vervreemding als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, te kennen geeft dat de gebruiksovereenkomst niet overgaat op de rechtsopvolger. Als dan wordt geacht de gebruiksovereenkomst te zijn beëindigd zonder dat recht bestaat op een schadeloosstelling uit welke hoofde en welke hoedanigheid dan ook.

  Artikel 5. Aansprakelijkheid

  1. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, welke voortvloeit uit het gebruik van de grond.

  Artikel 6. Beëindiging ingebruikgeving

  1. De gemeente en gebruiker kunnen deze gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder opgaaf van reden schriftelijk opzeggen. Beide partijen dienen daarbij een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen.
  2. De gemeente kan de ingebruikgeving opzeggen zonder dat enige schadevergoeding voor kosten uit welke hoedanigheid dan ook is verschuldigd. Gebruiker vraagt geen vergoedingen voor aangebrachte beplantingen.
  3. Gebruiker levert het terrein bij beëindiging van het gebruik, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, onmiddellijk na verloop van de opzegtermijn op in goede staat en vrij van aangebrachte beplantingen en/of erfafscheidingen.