Omgevingsvergunning

Home > Voor Bewoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Gaat u iets bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een inrit aanleggen bij uw woning, een bedrijf aan huis starten of een boom kappen? In bepaalde gevallen heeft u een vergunning nodig.

 • Wat moet ik doen?

  Een vergunningscheck

  Ga allereerst na of u wel een vergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket checkt u of u vergunningsvrij mag bouwen.

  Is uw plan haalbaar?

  U heeft een vergunning nodig maar eerst wilt u nagaan of uw plannen haalbaar zijn? Dan kunt u twee dingen doen.

  Vooroverleg

  In het vooroverleg bekijken we uw plannen. We beantwoorden vragen over de vergunningscheck maar ook andere toestemmingen en regels komen aan de orde. Een vooroverleg levert u het meeste op wanneer u weet wat u wilt en uw plannen heeft uitgewerkt. Stuur voor het maken van een afspraak een e-mail naar vergunningen@hilvarenbeek.nl. 

  Schetsplan

  Voor verbouwingen aan woningen of bedrijven kunt u een schetsplan indienen. U kunt een bouwtekening met het online formulier op onze website indienen. We bekijken of uw plan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de eisen van de welstandsnota of aan eisen vanuit de monumentenzorg. Bepaalde onderdelen van uw plan kan de gemeente al beoordelen. Hiermee verkleint u de kans dat de aanvraag van een omgevingsvergunning geweigerd wordt.

  Een schetsplan dient u in via ons online formulier. Dient u het liever in via post? Dat kan ook.

  Afwijken van het bestemmingsplan

  U heeft bouwplannen die niet passen binnen de huidige bestemming? In bepaalde gevallen kunnen we afwijken van het bestemmingsplan. Meer informatie vindt u op de webpagina afwijken van het bestemmingsplan.

  In gesprek met uw omgeving

  Wilt u uw woning, bedrijf of boerderij uitbreiden of aanpassen? In bepaalde gevallen bent u verplicht eerst in overleg te gaan met uw omgeving. Meer informatie vindt u op onze pagina in gesprek met uw omgeving

  Vergunning aanvragen

  Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier op de website Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken naar gemeente Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Is uw aanvraag niet compleet, dan krijgt u bericht van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Afhandelen formele vergunningaanvraag

  In de meeste gevallen volgen vergunningen de reguliere procedure. De gemeente beslist dan binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Het afhandelen van complexe aanvragen duurt maximaal een half jaar.

 • Wat kost het?

  De leges zijn gebaseerd op de bouwkosten. Voor de hoogte van de leges kijkt u in de Legesverordening 2021.

  Voor een schetsplan wat gaat over vergunningsvrij bouwen gelden vaste leges van € 192,90

  Voor een schetsplan over het uitvoeren van een bestemmingsplan en een welstandstoets gelden vaste leges van € 379,85

  Voor een principeverzoek gelden vaste leges van € 1.000,00

 • Niet eens met de beslissing?

  Reguliere aanvraag

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
  Het besluit kunt u inzien via de onderstaande link.
  www.hilvarenbeek.nl/terinzage
  De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. U dient een bezwaarschrift schriftelijk in bij het college en krijgt dan een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

  Uitgebreide aanvraag

  Nadat een ontwerpbesluit op een aanvraag is genomen wordt deze gedurende 6 weken ter inzage gelegd. 
  De stukken kunt u hier inzien. Tijdens de terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen.  In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbende zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

 • Handige links

  Direct regelen

   Omgevingsloket

   Schetsplan indienen

  Start- en gereedmelding bouw

  Let op: Vanaf 1 juli 2021 kan u niet meer inloggen met eHerkenning niveau 1. Om veilig en betrouwbaar in te loggen, is dan minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft u eHerkenning niveau 1? Zorg dan dat u deze vervangt voor niveau 2 of hoger. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning  

  Afspraak maken?

  Let op: Onze dienstverlening is aangepast. In verband met het Coronavirus kunt u momenteel alleen telefonisch een afspraak maken.

  Online afspraak maken

  Bekijk ook

  Omgevingsvergunning ter inzage