Omgevingsvergunning

Home > Voor Bewoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. De vergunningen zijn samengevoegd tot 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Hierdoor is de aanvraagprocedure makkelijker gemaakt. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning, uitritvergunning.

 • Wat moet ik doen?

  Vooroverleg aanvragen?

  Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Soms kan het van belang zijn om vooroverleg te voeren. In het vooroverleg kunt u – samen met de gemeente – bekijken voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Ook andere toestemmingen komen aan de orde. Is sprake van een monument? Heeft u voor het uitbreiden van het bedrijf voor de milieuaspecten een omgevingsvergunning nodig of is een melding voldoende? Is een vergunning of melding nodig voor brandveilig gebruik of gelden er alleen algemene regels? Is het bouwen wel vergunningplichtig? Wilt u een afspraak (vooroverleg) met een bouwplantoetser van het cluster Vergunningen? Dan kunt u hiervoor nu eenvoudig zelf online uw afspraak maken via https://afspraken.hilvarenbeek.nl/

  Schetsplan

  Bepaalde onderdelen van uw plan kunnen ook al beoordeeld worden. Zo krijgt u een indruk van uw kansen op een omgevingsvergunning. Onderdeel van het vooroverleg kan ook het indienen van een schetsplan zijn. Dit bestaat uit een bouwtekening waaruit blijkt wat u wilt gaan realiseren. Zo kan al gekeken worden naar het bestemmingsplan. Het plan kan worden voorgelegd aan de welstandscommissie of aan de monumentencommissie. Is er een afwijking van het bestemmingsplan nodig en wat zijn mijn kansen? Door vooroverleg is de kans dat de omgevingsvergunning geweigerd wordt een stuk kleiner en voorkomt u onnodige kosten.

  Een dergelijk schetsplan kunt u schriftelijk, per post via dit formulier indienen.

  Voor het laten beoordelen van een schetsplan worden € 259,30 aan leges in rekening gebracht.

  Is een vergunning nodig?

  Zelf kunt u al bekijken of voor uw plan een vergunning nodig is. U kunt hiervoor de vergunningcheck uitvoeren op het Omgevingsloket.

  Vergunning aanvragen

  Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier op de website Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken naar gemeente Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Is uw aanvraag niet compleet, dan krijgt u bericht van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Afhandelen formele vergunningaanvraag

  Reguliere aanvraagprocedure

  Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure. De gemeente beslist dan binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

  Uitgebreide procedure

  Voor complexe aanvragen geldt een uitgebreide procedure met een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

 • Wat kost het?

  De leges zijn gebaseerd op de bouwkosten. Voor de hoogte van de leges kijkt u in de Legesverordening 2020.

  Voor een vooroverleg / haalbaarheidsonderzoek gelden vaste leges van € 131,70

  Voor een schetsplan gelden vaste leges van € 259,30

  Voor een principeverzoek gelden vaste leges van € 529,10

 • Niet eens met de beslissing?

  Reguliere aanvraag

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
  Het besluit kunt u inzien via de onderstaande link.
  www.hilvarenbeek.nl/terinzage
  De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. U dient een bezwaarschrift schriftelijk in bij het college en krijgt dan een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

  Uitgebreide aanvraag

  Nadat een ontwerpbesluit op een aanvraag is genomen wordt deze gedurende 6 weken ter inzage gelegd. 
  De stukken kunt u hier inzien. Tijdens de terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen.  In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbende zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

 • Handige links

  Direct regelen

  Omgevingsloket

  Schetsplan indienen

  Start- en gereedmelding bouw

  Afspraak maken?

  Let op: Onze dienstverlening is aangepast. In verband met het Coronavirus kunt u momenteel alleen telefonisch een afspraak maken.

  Online afspraak maken

  Bekijk ook

  Omgevingsvergunning ter inzage