Omgevingsoverleg

Home > Voor Bewoners > Omgevingsoverleg

Omgevingsoverleg

 • Wat is het?

  Burgemeester en wethouders hebben besloten een nieuwe werkwijze toe te passen bij (bouw)plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan. Kort gezegd komt het er op neer dat de gemeente niet meer vooraf vastlegt in welke gevallen zij wel of niet wil afwijken van het bestemmingsplan. Aanvragen worden voortaan per geval, via maatwerk beoordeeld.

  Er ontstaat daardoor meer ruimte om af te wijken en het college vindt dat daar ook een grotere verantwoordelijkheid bij hoort voor de aanvrager. Van hem wordt verwacht dat hij zijn plannen vooraf overlegt met de omgeving.

 • Wat moet ik doen?

  Bij plannen die afwijken van het bestemmingsplan, vragen we de aanvrager om vóór het indienen van een formele aanvraag de plannen met de omgeving te overleggen. Bij de aanvraag moet hij een verslag indienen van het overleg met de omgeving. Als het overleg niet of niet behoorlijk heeft plaatsgevonden, kan het college besluiten aanvraag buiten behandeling te laten.

 • Hoe werkt het?

  Hoe het Omgevingsoverleg er uit moet zien, is niet in strakke regels vastgelegd. De vorm en de omvang van het overleg moeten in een juiste verhouding staan tot de invloed die de omgeving van het plan kan ondervinden. De impact die een afwijking van het bestemmingsplan op de omgeving heeft, kan heel groot maar soms ook amper aanwezig zijn.

  Het is aan de aanvrager om hierin keuzes te maken. De gemeente heeft een handreiking die daar bij kan helpen. U kunt ook contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer (013) 505 83 00.

 • Achtergrondinformatie

  Er zijn verschillende trajecten waarlangs de gemeente af kan wijken van bestemmingsplannen. Een veel gebruikte is de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’. Die kan toegepast worden voor een aantal categorieën van gevallen, dat door de rijksoverheid is bepaald.

  De gemeente hanteerde tot voor kort eigen beleidsregels, waarin was aangegeven wanneer en in welke mate Hilvarenbeek gebruik maakt van de kruimelregeling. Die beleidsregels zijn nu ingetrokken. Dat betekent dat er meer ruimte voor afwijking komt. Uiteraard wel binnen de wettelijke mogelijkheden, want die kan de gemeente niet veranderen.

 • Handige links

 • Documenten