Bestemmingsplanprocedure

Home > Voor Bewoners > Bestemmingsplanprocedure

Bestemmingsplanprocedure

 • Wat is het?

  Een bestemmingsplan komt tot stand volgens een vaste procedure. U kunt op verschillende manieren hierop invloed uitoefenen.

 • Hoe werkt het?

  Aankondiging bestemmingsplan

  De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan in huis-aan-huisblad de Hilverbode en op de website van de gemeente. Op dat moment is er nog geen formele procedure gestart; het is een aankondiging dat er een ontwikkeling te verwachten is.

  Voorontwerpbestemmingsplan

  Voor alle bestemmingsplannen wordt een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan leggen we ter inzage. De inzage wordt bekendgemaakt in de Hilverbode en op deze website. U kunt het plan digitaal inzien via deze website of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de plannen ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. U kunt hiervoor eenvoudig zelf online een afspraak maken via www.hilvarenbeek.nl/afspraak. U kunt vervolgens in een inspraakreactie laten weten wat u van het plan vindt.

  Bij bestemmingsplannen die grote veranderingen in de omgeving teweeg brengen, organiseren wij een informatie-avond waar de plannen worden toegelicht.

  Ontwerpbestemmingsplan

  Na het voorontwerp maken we voor ieder bestemmingsplan een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan leggen we zes weken ter inzage. De gemeente kondigt de inzage aan op deze website, in de Hilverbode en in de Staatscourant. U kunt binnen de inzagetermijn van zes weken uw zienswijze indienen. De gemeenteraad neemt de afweging van de zienswijze mee in hun besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

  Vaststellen bestemmingsplan

  Binnen 12 weken na afloop van de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan moet de gemeenteraad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Bekendmaken vaststellen bestemmingsplan

  Binnen 2 weken na de vaststelling moet het besluit bekend worden gemaakt. Dit wordt gedaan via deze website, de Hilverbode en de Staatscourant. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit kunt u inzien via deze website of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen ze daarna zes weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. U dient hiervoor een afspraak te hebben. Deze afspraak kunt u eenvoudig zelf online maken via www.hilvarenbeek.nl/afspraak.

  Beroep instellen

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad dan kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking en kan de gemeente beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.
  Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Anders kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

  Verzoek om voorlopige voorziening

  Is er sprake van een spoedeisend belang en wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt of gebruik wordt gemaakt van het nieuwe bestemmingsplan, dan kunt u (als u beroep heeft ingesteld) bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt dat verzoek toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot een beslissing genomen is op het beroep. 

  Wat kost het?

  Gaat u bij de Raad van State tegen een besluit in beroep of dient u een verzoek om een voorlopige voorziening in, dan betaalt u griffiegeld. Wint u een zaak, dan krijgt u de griffiegelden terug.

  Onherroepelijk bestemmingsplan

  Als tijdens de inzagetermijn geen beroep wordt ingesteld, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan in werking als toetsingskader.

  Als er wel een beroepschrift is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het bestemmingsplan is dan pas onherroepelijk na uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

 • Handige links

  Handige link

  Digitaal loket Raad van State

  Bekijk ook