Bestemmingsplannen

Home > Voor Bewoners > Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van gronden en gebouwen. In een bestemmingsplan plan wordt voor elk perceel aangegeven hoe de grond en het gebouw gebruikt mogen worden en of er gebouwd mag worden, en hoe. De functie die een perceel of gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. Zo mogen er bijvoorbeeld geen bedrijven gevestigd worden in gebieden met de bestemming 'wonen'.

  De gemeente is bevoegd om bestemmingsplannen vast te stellen. Net als haar inwoners moet ook de gemeente zich aan de regels van een bestemmingsplan houden.

 • Wat moet ik doen?

  Op de website ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle geldende bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen van heel Nederland. U kunt zoeken op adres, via een kaart en op naam van een bestemmingsplan.

  Bestemmingsplannen ter inzage

  Plannen ter inzage publiceren wij via officiƫle bekendmakingen.

 • Niet eens met de beslissing?

  Als u het niet eens bent met een vastgesteld bestemmingsplan, dan kunt u hiertegen beroep instellen.

  Beroep tegen bestemmingsplan

  Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kunt u tijdens de termijn van inzage beroep instellen
  De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor belanghebbenden:

  • die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maakten;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan, bij vaststelling in het plan zijn aangebracht.

  Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Raad van State wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 • Handige links