Uitgangspunten & randvoorwaarden

Home > Voor Bewoners > Herontwikkeling locatie Hispohal - publicaties > Uitgangspunten & randvoorwaarden

Uitgangspunten & randvoorwaarden

Op deze pagina leest u met welke uitgangspunten en randvoorwaarden we rekening willen houden bij de herontwikkeling van het Hispohalterrein. We hebben deze ook verwerkt in 3D-afbeeldingen zodat u een idee krijgt van het beeld vanaf de omliggende straten. De 3D-afbeeldingen kunt u bekijken op de pagina 3D-visualisaties.

De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn overigens nog niet definitief vastgesteld. Dat gebeurt in oktober. Meer daarover leest u op de pagina planning. 

Ruimtelijke uitgangspunten

Hoogte en molenbiotoop

Het terrein ligt op korte afstand van de molen. Deze molen kent een zogenaamde ‘molenbiotoop’. Een goede windvang is voor de werking van de molen van cruciaal belang. De molenbiotoop geeft aan welke ruimte vrij moet worden gehouden om deze windvang te kunnen garanderen. We willen dit respecteren.

Voor dit terrein brengt dit beperkingen met zich mee wat betreft de te bouwen hoogte. De maximale hoogte bedraagt aan de zijde van de JF Kennedylaan 10 meter. Verder richting de school loopt deze maximale hoogte op tot 12 meter.

Groen

Op het terrein en in de omgeving staan bomen. De raad heeft aangegeven dat het uitgangspunt ‘behoud bestaande groenstructuren/bomen’ los kan worden gelaten, mits er sprake blijft van een stevige groene invulling.  Onder ‘een stevige groene invulling’ verstaan we dat de groene invulling minstens van gelijke kwaliteit moet zijn als de huidige groenstroken.

In de uitwerking is gekeken naar de bestaande bomen. De bomen aan de Doornboomstraat en JF Kennedylaan zijn volwassen Amerikaanse eiken. Om deze groene kwaliteit op een gelijkwaardige manier terug te laten komen is gekeken naar de ruimte die een volwassen boom nodig heeft. Deze ruimte willen we reserveren voor groen en waterberging. Langs de Elsakkersstraat staan geen bomen. Het voorstel is om de bomenrij langs de school door te trekken.

Verkeer en parkeren

De ontwikkelaar dient bij zijn plan rekening te houden met de parkeernormen van de gemeente. Hiermee voorkomen we extra parkeerdruk op de omgeving. We vragen ontwikkelaars om na te denken over een oplossing voor het halen/brengen van kinderen. Een oplossing zal bijdragen aan de verkeerssituatie in deze straten tijdens haal- en brengtijden van schoolkinderen. Wij zien mogelijkheden in de ruimte tussen school en het nieuwbouwplan.

Overige ruimtelijke uitgangspunten

  • De rooilijnen (bebouwingsvlak) worden bepaald door de reservering groen.
  • Er wordt vastgehouden aan het uitgangspunt ‘oriëntatie aan drie zijden’.
  • Er wordt vastgehouden aan het uitgangspunt ‘zichtlocatie vanaf Apollostraat’.

Woningbouwprogramma

Bij planontwikkeling met wonen is het uitgangspunt ‘bouwen naar behoefte’. De Woonvisie 2020-2030 van de gemeente geeft aan dat er met name behoefte is aan woningen voor specifieke doelgroepen. Deze locatie - dichtbij voorzieningen en niet te ver weg van het centrum -, leent zich erg goed voor seniorenwoningen. We willen ontwikkelaars dan ook vragen om een deel van de woningen te bouwen voor deze doelgroep.

Gezondheidscentrum

Wij zijn nog steeds in gesprek met de huisartsen over hun initiatief om een gezondheidscentrum te realiseren in Hilvarenbeek. Deze locatie is een mogelijkheid, voornamelijk vanwege de centrale ligging en de beschikbare ruimte. In gesprekken wordt bekeken of een gezondheidscentrum ook financieel haalbaar is en of dit in te passen is in de totaalontwikkeling van het terrein. 

Financieel

Naast deze uitgangspunten heeft de raad gezegd dat het project tenminste budgettair-neutraal moet worden afgerond.

Terug naar pagina 'Herontwikkeling locatie Hispohal'