Herontwikkeling locatie Hispohal - publicaties

Home > Voor Bewoners > Herontwikkeling locatie Hispohal - publicaties

Herontwikkeling locatie Hispohal - publicaties

 • Raadsvoorstel over gezondheidscentrum | gemeenteraad 25 maart 2021

  Afgelopen periode hebben er gesprekken plaatsgevonden met de huisartsen in Hilvarenbeek over mogelijkheden voor gezondheidscentrum op het Hispohalterrein. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een concreet voorstel van de huisartsen.

  Voorstel over gezondheidscentrum

  Afgelopen dinsdag heeft het college het voorstel besproken. Dit heeft ertoe geleid dat het college aan de raad adviseert om niet mee te werken aan het vestigen van een gezondheidscentrum op het Hispohalterrein, maar initiatiefnemers wel te faciliteren in het proces om te komen tot een alternatieve locatie.

  Bespreking in commissie Ruimte op 3 en 11 maart 2021

  De stukken zijn geagendeerd voor de informerende commissievergadering van 3 maart en voor de debatterende commissievergadering van 11 maart aanstaande. Mocht u gebruik willen maken van het spreekrecht, dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren melden via griffie@hilvarenbeek.nl.

  Meer informatie

  U kunt de stukken en de overwegingen van het college hieronder downloaden.

 • Nieuwsbrief 4 - februari 2021

 • We gaan vier verkeersvarianten testen

  We gaan de komende tijd een verkeersexperiment uitvoeren rondom Samenwijscentrum Starrebos dat grenst aan het Hispohal terrein. Dit experiment is bedoeld om in de praktijk te ervaren of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor een veiligere afwikkeling van het verkeer van en naar Starrebos.

  Op www.hilvarenbeek.nl/verkeersexperiment leest u hier meer over.

 • Nieuwsbrief 3 - oktober 2020

 • Raadsbesluit van 15 oktober 2020

  Op 15 oktober nam de gemeenteraad een besluit over de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Hispohal. 

  Toelichting op besluit

  In de nieuwsbrief lichten we het raadsbesluit toe.

  Vergaderstukken

  U kunt het raadsvoorstel, het raadsbesluit en alle overige vergaderstukken lezen onder agendapunt 12 van de raadsagenda van 15 oktober 2020

  Terug naar pagina herontwikkeling locatie Hispohal

 • Nieuwsbrief 2 - september 2020

  Te downloaden:

 • Over de bijeenkomst van 7 juli

  In de zomer van 2019 zijn de eerste stappen gezet voor ideeën tot herontwikkeling van het Hispohalterrein. Gemeenteraad, inwoners, organisaties en andere belanghebbenden hebben toen samen de wensen voor de locatie in beeld gebracht.
  Tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020 gaf de gemeenteraad aan wat hij van belang vindt bij de invulling van het Hispohalterrein. De afgelopen maanden hebben we het raadsbesluit verder uitgewerkt tot concrete uitgangspunten en randvoorwaarden.

  Doel van de bijeenkomst

  De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn overigens nog niet definitief vastgesteld. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad dat doet in oktober 2020. In het voorstel aan de raad willen we ook de mening van omwonenden en andere belangstellenden verwoorden. Daarom organiseerden we op dinsdag 7 juli een bijeenkomst op het Hispohalterrein om met hen in gesprek te gaan.

  Toelichting over de uitwerking

  Tijdens de bijeenkomst op 7 juli gaven we een toelichting over de concrete uitgangspunten en randvoorwaarden waar we nu aan denken. In deze fase liggen er nog geen uitgewerkte stedenbouwkundige plannen maar wel uitspraken over te hanteren bebouwingsoppervlakte, hoogtes, functies en groen. Via 3D-visualaties gaven we inwoners een idee van de uitstraling vanaf de omliggende straten.

  We horen graag uw reactie

  Een aantal inwoners liet op 7 juli al een reactie achter. Wilt u ook reageren? Dat kan tot 15 augustus via het reactieformulier.

  Terug naar pagina 'herontwikkeling locatie Hispohal'

 • Uitgangspunten & randvoorwaarden

  Op deze pagina leest u met welke uitgangspunten en randvoorwaarden we rekening willen houden bij de herontwikkeling van het Hispohalterrein. We hebben deze ook verwerkt in 3D-afbeeldingen zodat u een idee krijgt van het beeld vanaf de omliggende straten. De 3D-afbeeldingen kunt u bekijken op de pagina 3D-visualisaties.

  De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn overigens nog niet definitief vastgesteld. Dat gebeurt in oktober. Meer daarover leest u op de pagina planning. 

  Ruimtelijke uitgangspunten

  Hoogte en molenbiotoop

  Het terrein ligt op korte afstand van de molen. Deze molen kent een zogenaamde ‘molenbiotoop’. Een goede windvang is voor de werking van de molen van cruciaal belang. De molenbiotoop geeft aan welke ruimte vrij moet worden gehouden om deze windvang te kunnen garanderen. We willen dit respecteren.

  Voor dit terrein brengt dit beperkingen met zich mee wat betreft de te bouwen hoogte. De maximale hoogte bedraagt aan de zijde van de JF Kennedylaan 10 meter. Verder richting de school loopt deze maximale hoogte op tot 12 meter.

  Groen

  Op het terrein en in de omgeving staan bomen. De raad heeft aangegeven dat het uitgangspunt ‘behoud bestaande groenstructuren/bomen’ los kan worden gelaten, mits er sprake blijft van een stevige groene invulling.  Onder ‘een stevige groene invulling’ verstaan we dat de groene invulling minstens van gelijke kwaliteit moet zijn als de huidige groenstroken.

  In de uitwerking is gekeken naar de bestaande bomen. De bomen aan de Doornboomstraat en JF Kennedylaan zijn volwassen Amerikaanse eiken. Om deze groene kwaliteit op een gelijkwaardige manier terug te laten komen is gekeken naar de ruimte die een volwassen boom nodig heeft. Deze ruimte willen we reserveren voor groen en waterberging. Langs de Elsakkersstraat staan geen bomen. Het voorstel is om de bomenrij langs de school door te trekken.

  Verkeer en parkeren

  De ontwikkelaar dient bij zijn plan rekening te houden met de parkeernormen van de gemeente. Hiermee voorkomen we extra parkeerdruk op de omgeving. We vragen ontwikkelaars om na te denken over een oplossing voor het halen/brengen van kinderen. Een oplossing zal bijdragen aan de verkeerssituatie in deze straten tijdens haal- en brengtijden van schoolkinderen. Wij zien mogelijkheden in de ruimte tussen school en het nieuwbouwplan.

  Overige ruimtelijke uitgangspunten

  • De rooilijnen (bebouwingsvlak) worden bepaald door de reservering groen.
  • Er wordt vastgehouden aan het uitgangspunt ‘oriëntatie aan drie zijden’.
  • Er wordt vastgehouden aan het uitgangspunt ‘zichtlocatie vanaf Apollostraat’.

  Woningbouwprogramma

  Bij planontwikkeling met wonen is het uitgangspunt ‘bouwen naar behoefte’. De Woonvisie 2020-2030 van de gemeente geeft aan dat er met name behoefte is aan woningen voor specifieke doelgroepen. Deze locatie - dichtbij voorzieningen en niet te ver weg van het centrum -, leent zich erg goed voor seniorenwoningen. We willen ontwikkelaars dan ook vragen om een deel van de woningen te bouwen voor deze doelgroep.

  Gezondheidscentrum

  Wij zijn nog steeds in gesprek met de huisartsen over hun initiatief om een gezondheidscentrum te realiseren in Hilvarenbeek. Deze locatie is een mogelijkheid, voornamelijk vanwege de centrale ligging en de beschikbare ruimte. In gesprekken wordt bekeken of een gezondheidscentrum ook financieel haalbaar is en of dit in te passen is in de totaalontwikkeling van het terrein. 

  Financieel

  Naast deze uitgangspunten heeft de raad gezegd dat het project tenminste budgettair-neutraal moet worden afgerond.

  Terug naar pagina 'Herontwikkeling locatie Hispohal'

 • Veel gestelde vragen

  Wat is gedaan met de input van de omgeving?

  Vorig jaar heeft een vertegenwoordiging van de direct omwonenden een enquête gehouden. De diverse uitspraken uit deze enquête zijn ook door de vertegenwoordiging van omwonenden samengevat. In de infographic leest u hoe hiermee is omgegaan.

  Komt er ook een gezondheidscentrum?

  We voeren gesprekken met de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum (huisartsen). De functie van een gezondheidscentrum op dit terrein is voorstelbaar, voornamelijk vanwege de centrale ligging en de beschikbare ruimte. In gesprekken wordt bekeken of een gezondheidscentrum ook financieel haalbaar is en of dit in te passen is in de totaalontwikkeling van het terrein. 

  Wat gebeurt er met de huidige bomen?

  Bij het reserveren van ruimte voor groen is gekeken naar de ruimte die nodig is voor volwassen bomen en voor waterberging (om overtollig regenwater tijdelijk op te vangen). De reservering betekent niet dat de huidige bomen gehandhaafd blijven, wel dat de kwaliteit groen gewaarborgd blijft.

  Hoe wordt de overlast van de verkeersbewegingen rond school opgelost?

  Wij vragen ontwikkelaars om na te denken over een oplossing voor het halen/brengen van kinderen. Een oplossing zal bijdragen aan de verkeerssituatie in deze straten tijdens haal- en brengtijden van schoolkinderen. Wij zien daartoe mogelijkheden in de ruimte tussen school en het nieuwbouwplan.

  Hoe kan ik reageren? En tot wanneer?

  U kunt tot 15 augustus reageren.

  Terug naar pagina 'herontwikkeling locatie Hispohal'
   

 • Planning

  Tot 15 augustus

  U heeft tot 15 augustus de gelegenheid om een reactie in te sturen.

  September, oktober | politieke besluitvorming

  Planning is dat de gemeenteraad op 15 oktober de definitieve uitgangspunten en randvoorwaarden gaat vaststellen. Daaraan voorafgaand wordt het voorstel daarover op 24 september en op 1 oktober besproken in de commissie Ruimte. Alle reacties die we ontvangen, nemen we mee bij het opstellen van het voorstel.

  Na 15 oktober

  Zodra de uitgangspunten en randvoorwaarden definitief zijn vastgesteld, vragen we ontwikkelaars om een aanbieding te doen voor aankoop en ontwikkeling van het Hispohalterrein. In een later stadium volgt dan nog de bestemmingsplanprocedure. Tijdens die procedure is er ook nog gelegenheid om te reageren.

  Terug naar pagina 'herontwikkeling locatie Hispohal'

 • Reactieformulier

  U heeft tot 15 augustus 2020 de gelegenheid om een reactie in te sturen.

  Dat kan:

  • via het reactieformulier dat u hieronder kunt downloaden, of
  • door een e-mail te sturen naar gemeente@hilvarenbeek.nl (vermeld in het e-mailadres uw naam, adres, woonplaats en uw vragen of opmerkingen)

  Te downloaden: 

 • Scenariostudie

  De scenariostudie kunt u hieronder downloaden.

  Te downloaden:

 • Raadsbesluit 5 maart 2020 (inclusief scenariostudie)

  Op 5 maart heeft de gemeenteraad besloten binnen welke kaders de herontwikkeling van Hispohal kan plaatsvinden. Zo moet bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met vraag naar bepaalde type woningen in Hilvarenbeek. En is het uitgangspunt dat het project minimaal budgettair-neutraal wordt afgerond. Ook kiest de gemeenteraad ervoor om alleen scenario’s zonder supermarkt uit te werken.

  De volgende stap is nu om - op basis van verdere uitwerking - te komen tot een voorkeursscenario. Belangrijk is dat de omgeving bij de uitwerking betrokken wordt. Wethouder van de Moosdijk gaat daarmee graag aan de slag.

  Vergaderstukken

  U kunt de vergaderstukken inzien in ons raadsinformatiesysteem (onder agendapunt 9 van de vergadering van 5 maart 2020). Daar kunt u ook het beeldverslag van de vergadering bekijken en beluisteren.

  De scenariostudie kunt u hier downloaden.

  Terug naar pagina herontwikkeling locatie Hispohal

 • Raadsinformatiebrieven

  Een raadsinformatiebrief is één van de middelen die we gebruiken om de gemeenteraad te informeren. Hieronder vindt u een overzicht van de raadsinformatiebrieven over de ontwikkeling van het terrein van de Hispohal.

  Terug naar pagina herontwikkeling locatie Hispohal

 • Nieuwsbrief 1 - juni 2020

  Te downloaden:

 • De raad neemt in oktober opnieuw een besluit

  Na de raadsvergadering van 5 maart 2020 hebben we gewerkt aan concrete uitgangspunten en randvoorwaarden. Daarover gaan we op 7 juli in gesprek met belanghebbende en betrokken inwoners en organisaties. Hun input nemen we mee in het voorstel dat we in oktober 2020 voorleggen aan de gemeenteraad.

  De raad heeft namelijk aangegeven eerst een besluit te willen nemen over de verdere uitwerking. Daarna krijgen de ontwikkelaars de kans om een aantrekkelijk plan in te dienen.

  Terug naar pagina herontwikkeling locatie Hispohal

 • Aanmelden voor de nieuwsbrief

  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom de herinrichting van het terrein van de Hispohal?

  Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

  Aanmelden voor nieuwsbrief