Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 | vragen en antwoorden

Home > Voor Bewoners > Coronavirus - publicaties > Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 | vragen en antwoorden

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 | vragen en antwoorden

Waarom is deze wet noodzakelijk?

Toen de coronacrisis uitbrak is gebruik gemaakt van de crisisstructuur in de veiligheidsregio’s om gepaste maatregelen te nemen. In die structuur kan snel en efficiënt worden samengewerkt. De coronamaatregelen zijn voor langere tijd nodig. Met de nieuwe wet zijn de maatregelen beter verankerd en keren we terug naar het gebruikelijke democratische proces.   

Wat is de rol van de veiligheidsregio’s in de nieuwe wet?

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft een coördinerende functie in de regio, hij blijft verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie en bij hem blijft het opperbevel over de hulpdiensten liggen, ten aanzien van het bestrijden van de COVID-19 crisis. Voor wat betreft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is afgesproken dat er afstemming binnen de regio tussen gemeenten blijft plaats vinden.

Wat is de rol van de gemeenten in de nieuwe wet?

De burgemeester krijgt weer zijn bevoegdheden ten aanzien van de Openbare Orde en Veiligheid terug. De burgemeester gaat dus nu zelf weer over het wel of niet toestaan van bijvoorbeeld demonstraties. Ook bij niet-COVID crises situaties is hij of zij weer primair het bevoegd gezag. Gelet op de COVID crisisbeheersing heeft de burgemeester nu bevoegdheid om uitvoering te geven aan de toezicht en handhaving van de Twm en zij of hij kan, in zeer bijzondere omstandigheden, een ontheffing verlenen op de regels in de wet ten aanzien van groepsvorming, publieke plaatsen en evenementen.

Waarvoor kan ik een ontheffing aanvragen en hoe moet ik dat doen?

De burgemeester heeft de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen. Deze mogelijkheid tot lokaal maatwerk kan echter pas in de situatie ‘waakzaam’. Een ontheffing kan dan worden aangevraagd in de desbetreffende gemeente.