Ontwerp bestemmingsplan "Reparatieplan Buitengebied Hilvarenbeek 2019"- publicatie week 50 2019

Home > Over Bestuur > Officiële bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Ontwerp bestemmingsplan "Reparatieplan Buitengebied Hilvarenbeek 2019"- publicatie week 50 2019

Ontwerp bestemmingsplan "Reparatieplan Buitengebied Hilvarenbeek 2019"- publicatie week 50 2019

Dit item is gearchiveerd op 24-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-12-2019

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat met ingang van vrijdag 13 december 2019 voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening):

“Reparatieplan Buitengebied Hilvarenbeek 2019”

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken kunnen met ingang van vrijdag 13 december 2019 gedurende zes weken door eenieder ingezien en/of digitaal geraadpleegd worden bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken te raadplegen op de website van de gemeente Hilvarenbeek (www.hilvarenbeek.nl). Het bestemmingsplan is daarnaast digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPBGREP2019-ON01

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan voorziet in de reparatie van diverse omissies in het bestemmingsplan Buitengebied Hilvarenbeek 2014 en het Reparatieplan buitengebied Hilvarenbeek 2017. Dit plan voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen of andere (beleids)wijzigingen.

Ligging plangebied
Buitengebied Hilvarenbeek.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer (013) 505 83 00. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via het elektronisch formulier “Zienswijze indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Via deze digitale indiening van uw zienswijze wordt er gebruik gemaakt van DigiD. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Hilvarenbeek, 12 december 2019.

burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek,

burgemeester

de heer H.W.S.M Nuijten

secretaris
de heer F.M. Jansen

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media