Subsidie Corona Toegangsbewijs

Voor bedrijven, sportverenigingen en andere organisaties die extra kosten maken om coronatoegangsbewijzen (CTB) te controleren, is er nu een subsidieregeling. Zij kunnen zich voor 15 januari 2022 melden bij de gemeente Hilvarenbeek.

Welke kosten kan ik declareren?

Op elke locatie waar de verplichting van een coronatoegangsbewijs geldt, moeten QR-codes worden gescand en ID-bewijzen worden gecontroleerd. Het voldoen aan deze verplichting kan extra kosten met zich meebrengen.

 

U kunt de volgende kosten declareren:

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
 5. Verschuldigde btw, voor zover deze is verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Kosten worden vergoed inclusief de betaalde btw. Hiervoor kunt u geen beroep doen op het btw-compensatiefonds.

 

Hoeveel subsidie krijg ik?

De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten die u maakt met een maximum van €1.000 per locatie/organisatie/ondernemer.

 

Als het totaalbedrag van alle aanvragen die wij ontvangen hoger is dan het beschikbare subsidiebedrag, verdelen wij het subsidiebedrag op basis van een verdeelsleutel.

 

Voorwaarden voor het ontvangen van subsidie

 • Een bedrijf, organisatie, stichting of vereniging in de gemeente Hilvarenbeek kan eenaanvraag indienen. Bij gezamenlijk gebruik van een gebouw dient de beheerder/ eigenaar/ exploitant de aanvraag in. 
 • Enkel kosten voor het controleren op het CTB die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 18 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.
 • Is er sprake van een besloten feest/activiteit waarbij wordt gewerkt met tickets/toegangsbewijzen? Dan komt de helft van het bedrag voor de gemaakte kosten in aanmerking voor deze kostenvergoeding.
 • Ook organisaties die gebruikmaken van vrijwilligers bij de controle op het CTB komen in aanmerking voor de subsidie. Voor de vergoedingen hanteren we als maatstaf de maximale vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst.

 

Voor deze kosten krijgt u geen subsidie

 • Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten).
 • Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

 

Hoe vraag ik subsidie aan?

Wilt u de CTB-subsidie aanvragen, stuur dan voor 15 januari een e-mail naar corona@hilvarenbeek.nl met de volgende gegevens en bijlagen:

 • Naam onderneming/organisatie
 • Categorie organisatie/ondernemer
 • Vestigingsadres en postadres van de onderneming /organisatie
 • Gegevens contactpersoon: functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • KVK nummer / vestigingsnummer
 • BTW nummer
 • IBAN nummer
 • Soort kosten onderbouwd met facturen en/of andere bijlagen
 • Als uw kosten boven het maximum bedrag van €1000 komen, vermeldt u dat dan ook bij uw aanvraag. Zo weet de gemeente wat de werkelijke kosten voor organisaties zijn.

Na 15 januari 2022 beoordelen wij alle aanvragen. Wij nemen alleen complete aanvragen in behandeling. Na het indienen van een aanvraag kan om aanvullende bewijzen/facturen gevraagd worden van de werkelijk gemaakte kosten voordat wij een besluit nemen over de toekenning van de subsidie.

 

Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen of andere gevallen dan in deze regeling omschreven, deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken. Het toepassen van deze hardheidsclausule wordt gemotiveerd in het besluit. Daarnaast kan het college deze regeling te allen tijde intrekken, wijzigen of anderszins besluiten.

 

Terugbetaling

U moet de subsidie geheel of gedeeltelijk terugbetalen als blijkt dat:

 • u onjuiste informatie heeft verstrekt die invloed heeft op de hoogte van de subsidie;
 • de subsidie is ingezet voor andere activiteiten;
 • wanneer wij constateren dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

Contactpersonen

Nard van Orsouw (Medewerker veiligheid, openbare orde en crisisbeheersing)

E-mail: corona@hilvarenbeek.nl